instagram facebook BIP

Aktualne projekty

„Latający Uniwersytet Praw Człowieka”. Działanie stworzone z myślą o aktywistkach i aktywistach, urzędniczkach i urzędnikach, nauczycielkach i nauczycielach oraz studentkach i studentach. Najbardziej doświadczeni ekspertki i eksperci, zarówno autorytety naukowe, jak i praktycy, podzielą się wiedzą o wdrażaniu praw człowieka na poziomie lokalnym, rozpoznawaniu i reagowaniu na naruszenia praw człowieka oraz upowszechnianiu wiedzy o prawach człowieka. Latający Uniwersytet Praw Człowieka powoływany został przez Europejskie Centrum Solidarności we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Stowarzyszeniem Homo Faber.

STRONA PROJEKTU

„Międzynarodowa szkoła liderów i liderek”. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wzmacniania społeczności migranckich, liderek i liderów. Planujemy kompleksowy cykl działań wspierających liderki i liderów na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego. Cały proces będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Egala z Białegostoku oraz we współpracy z organizacjami migranckimi.

STRONA PROJEKTU

„Wolontariat lubelski” – trzyletni program wpisujący się w założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży. Będziemy w ramach niego pracować nad stworzeniem standardów pracy z wolontariuszami w Lublinie. Powstanie też narzędzie internetowe, które będzie łączyć ze sobą organizacje zapraszające do wolontariatu z osobami chętnymi do podjęcia go. Projekt realizujemy w partnerstwie z Fundacją Sempre a Frente, dzięki finansowaniu Miasta Lublin.

„Niewidzialni mieszkańcy” – rzecznictwo na rzecz migrantów i migrantek w Lublinie. Przeprowadzimy monitoring instytucji publicznych i władz miejskich. Sprawdzimy bariery techniczne, proceduralne, merytoryczne, mentalne i polityczne.
Z migracyjną grupą konsultacyjną opracowujemy raport i rekomendacje a następnie z podmiotami publicznymi wypracujemy propozycje rozwiązań (konkretna zmiana w 14 obszarach). Merytoryczną podstawą do pracy będzie 14 obszarów z Indeksu Miast Międzykulturowych Rady Europy, sieci, do której należy Lublin.

STRONA PROJEKTU

„Stronger together”. Projekt realizowany w ramach Konsorcjum, grupy 9 organizacji, działających od 2017 roku na rzecz wsparcia migrantów i uchodźców w Polsce, w 4 regionach (Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu) ale pierwszy bezpośrednio skierowany tylko do obywateli Ukrainy.

STRONA PROJEKTU

„Wyjść z cienia” – wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

Projekt ma na celu wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle etnicznym religijnym, narodowościowym, czy z powodu koloru skóry, aby zminimalizować ich skutki i pomóc w ściganiu sprawców.

W ramach projektu działają 3 centra wsparcia w miastach, w których mieszkają duże społeczności migranckie: Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. 

STRONA PROJEKTU

„One for All, All for One IV”. W ramach projektu członkowie Konsorcjum współpracują w celu utrzymania i poszerzenia wsparcia dla imigrantów i uchodźców w Polsce, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji. Oferujemy im bezpośrednią pomoc – przede wszystkim prawną, psychologiczną i socjalną. 

STRONA PROJEKTU