Otworzyliśmy pierwszy w Lublinie Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego.

Może się do nas zgłosić każda osoba, która przypuszcza, że dotknął jej problem dyskryminacji. Wspólnie staramy się znaleźć wyjście: wysłuchujemy historii, wykrywamy dyskryminację i udzielamy porad. Bezpłatnie.

Są instytucje, które chronią przed dyskryminacją, jednak często trudno do nich trafić. My wskazujemy drogę. Jeśli wymaga tego sytuacja, asystujemy na każdym etapie sprawy.

Obowiązuje nas zasada poufności.

 

Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 605 731 868.

Zachęcamy także do kontaktu mailowego: antydyskryminacja@hf.org.pl

Informacje o dostępności budynku, w którym udzielamy porad znajdują się tutaj.

 

Zasady działania Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego

 

POUFNOŚĆ
Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego zapewnia zachowanie tajemnicy samego faktu pobytu klienta lub klientki w Punkcie oraz wszystkich powierzonych przez klienta lub klientkę informacji. Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem, których katalog znajduje się w Punkcie i może być udostępniony na prośbę klienta lub klientki.


BEZPŁATNOŚĆ

Świadczone w Punkcie porady są całkowicie bezpłatne.


BEZSTRONNOŚĆ

Doradca/doradczyni, udzielając porad, nie zajmuje stanowiska po żadnej ze stron konfliktu.


OTWARTOŚĆ DLA WSZYSTKICH

Każda osoba może być klientem lub klientką Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości, jeżeli czuje, że doświadczyła dyskryminacji.

Niedopuszczalna jest dyskryminacja i odmowa przyjęcia klienta lub klientki, w szczególności ze względu na płeć, stopień sprawności, "rasę", kolor skóry, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek urodzenie lub wiek. Doradca lub doradczyni może odmówić porady, gdy wartości wyznawane przez nią są sprzeczne z wartościami, które prezentuje klient/klientka albo w przypadku, gdy klient lub klientka dopuszczają się dyskryminacji.

Doradcy i dordczynie dokładają wszelkich starań, aby porady były udzielane w sposób uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości klientów i klientek (np. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami). W przypadku utrudnionego kontaktu z klientem lub klientką, np. w przypadku cudzoziemców/cudzoziemek, czy osób głuchoniewidomych gdy konieczne jest udzielenie  porady w obecności tłumacza/tłumaczki osoby doradzające w Punkcie dokładają wszelkich starań aby porada została udzielona. W miarę możliwości zapraszamy klienta/klientkę o przyjście z tłumaczem/tłumaczką.


NIEZALEŻNOŚĆ

Doradca/doradczyni, udzielając porad, kieruje się wyłącznie dobrem klienta/klientki, nie zaś interesem kogokolwiek innego.


AKTUALNOŚĆ I RZETELNOŚĆ INFORMACJI

Każda porada jest udzielana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualną ofertę instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji.


SAMODZIELNOŚĆ KLIENTA

Doradca/doradczyni nie podejmuje decyzji za klienta/klientkę. To klient/klientka samodzielnie dokonuje niezależnego wyboru.