Strona główna > Projekty > Projekty > Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego

Bookmark and Share

Pomoc prawnaPotrzebujesz pomocy prawnej? Zgłoś się do nas, chętnie ci pomożemy. Możesz skorzystać z nieodpłatnych konsultacji prawnych, które są prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Homo Faber we wtorek w godzinach 16.00-18.00.
Informujemy, że obowiązują wcześniejsze zapisy (602 430 868). Poniżej znajdziesz harmonogram.

Co obejmuje pomoc?

Pomoc prawna będzie polegała na:

1. poinformowaniu osoby o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;2. wskazaniu możliwych sposobów rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

3. pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, a także o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Konsultacje prawne obejmują:

1. Prawo cywilne,

2. Prawo rodzinne,

3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,4. Prawo administracyjne,5. Prawo karne.


Kiedy i gdzie?

Konsultacje prawne są udzielane przez studentów/ki prawa - we wtorki - w godzinach 16.00-18.00, w biurze Stowarzyszenia Homo Faber, tj. w Lublinie przy ul. Bursaki 12, w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w pokoju 108 (na I piętrze, koło dziekanatu).
Wsparciem merytorycznym są współpracujący ze Stowarzyszeniem adwokacji i radcowie prawni.

Jak się zapisać?

Wcześniejsze zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: antydyskryminacja@hf.org.pl lub pod numerem: 602 430 868. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Kto doradza?

Radca prawny Paweł Cegiełko świadczy pomoc prawną w głównej mierze z zakresu prawa pracy. Poprzez wieloletnią współpracę z wieloma firmami, doradztwo prawne dotyczy również prawa medycznego i lotniczego.Radca prawny Mariusz Filipek świadczy pomoc prawną w głównej mierze z zakresu prawa pracy, jak również z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, oświatowego.

Arkadiusz Cudnoch jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2005 roku ukończył dwuletnią Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez CPA KUL i Chicago Kent College of Law. W 2007 r. został absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego.


Jakie są zasady?

Przed udzieleniem porady konieczne jest zapoznanie się z oświadczeniem i podpisanie go:Oświadczam, ze rozumiem poniższe warunki korzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej i je w całości akceptuję:

1. Każda osoba może skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej indywidualne potrzeby i możliwości.

2. Niedopuszczalna jest dyskryminacja i odmowa przyjęcia osoby, w szczególności ze względu na płeć, stopień sprawności, 'rasę', kolor skóry, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek urodzenie lub wiek. Pranwik/prawniczka lub Stowarzyszenie Homo Faber może odmówić bezpłatnej konsultacji prawnej, gdy wartości wyznawane przez nich są sprzeczne z wartościami, które prezentuje osoba korzystająca z konsultacji albo w przypadku, gdy osoba korzystająca z bezpłatnej konsultacji prawnej dopuszcza się dyskryminacji lub przemocy.

3. Stowarzyszenie Homo Faber dokłada wszelkich starań, aby konsultacje były udzielane w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości osób korzystających z bezpłatnej konsultacji prawnej (np. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami). Np. w przypadku cudzoziemców_ek, czy osób głuchych, gdy konieczne jest udzielenie konsultacji w obecności tłumacza_czki, Stowarzyszenie Homo Faber dokłada wszelkich starań, aby konsultacja się odbyła.

4. Konsultacja prawna jest udzielana bezpłatnie przez pranwika/prawniczkę. Podczas konsultacji może być obecny członek/członkini Stowarzyszenia Homo Faber lub wolontariusz/wolontariuszka.

5. Prawnik/prawniczka, udzielając bezpłatnej konsultacji prawnej, wskazuje prawne możliwości rozwiązania problemu.

6. Stowarzyszenie Homo Faber oraz pranwik/prawniczka i inne osoby obecne podczas udzielania bezpłatnej konsultacji prawnej są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od osoby korzystającej z konsultacji prawnej.

7. Stowarzyszenie Homo Faber oraz prawnik/prawniczka wskazują prawne możliwości rozwiązania problemu.

8. Nie udziela się konsultacji telefonicznych. Bezpłatne konsultacje prawne są udzielane w siedzibie Stowarzyszenia Homo Faber przy ul. Bursaki 12 w p. 108.

9. Bezpłatne konsultacje prawne mają charakter informacyjny i nie mogą być wyłączną podstawą do podjęcia kroków prawnych przez osobę korzystającą z konsultacji.

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza pranwika/prawniczki oraz Stowarzyszenia Homo Faber jest wyłączona.

11. W przypadku, gdy pranwik/prawniczka uzna, że zidentyfikowany problem wymaga dalszej analizy, umawia osobę korzystającą z bezpłatnej konsultacji prawnej na kolejny termin.

12. Bezpłatne konsultacje prawne obejmują: konsekwencje karne przemocy wobec kobiet (np.: procedurę Niebieskiej Karty, przestępstwo znęcania się, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicia itp.) oraz wszelkie sprawy, które mogą być skutkiem stosowanej przemocy, tj.:
- alimenty,
- prawa rodzicielskie,
- kontakty z dzieckiem,
- rozwody,
- eksmisje (na etapie postępowania sądowego).
oraz zatrudnienie i ochrona praw lokatorskich.

13. Udzielnie bezpłatnej konsultacji prawnej nie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony prawnikowi/prawniczce. Udzielenie bezpłatnej konsultacji prawnej nie jest równoznaczne z dalszym reprezentowaniem osoby korzystającej z konsultacji przed sądami, prokuraturami, urzędami oraz innymi organami.

14. Podpisanie niniejszego oświadczenia, jest warunkiem uzyskania bezpłatnej konsultacji prawnej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Stowarzyszenie Homo Faber (z siedzibą w Lublinie przy ul. Orlej 5/13) na potrzeby korzystania z konsultacji prawnych. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Homo Faber z siedzibą w Lublinie przy ul.Orlej 5/13. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy kontakt. Homo Faber zapewnia możliwość usunięcia danych z bazy w każdym momencie, bez podawania powodu.