Strona główna > Projekty > Projekty > Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego

Bookmark and Share

Pomoc prawnaDoświadczasz lub doświadczyłaś przemocy ze strony męża, partnera, innej osoby lub masz problem z zakresu prawa rodzinno - opiekuńczego? Zgłoś się do nas, prawnik lub prawniczka chętnie ci pomoże. Już od dziś możesz skorzystać z nieodpłatnych konsultacji prawnych, które są prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Homo Faber we wtorek w godzinach 17.00-19.00. Informujemy, że obowiązują wcześniejsze zapisy (602 430 868). Poniżej znajdziesz harmonogram.


Co obejmuje pomoc?
Pomoc prawna będzie polegała na:

1. poinformowaniu osoby o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

2. wskazaniu możliwych sposobów rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

3. pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, a także o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Konsultacje prawne obejmują: konsekwencje karne przemocy wobec kobiet (np.: procedurę Niebieskiej Karty, przestępstwo znęcania się, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicia itp.) oraz wszelkie sprawy, które mogą być skutkiem stosowanej przemocy, tj.:

1. alimenty,

2. prawa rodzicielskie,

3. kontakty z dzieckiem,

4. rozwody,

5. eksmisje (na etapie postępowania sądowego).

Dodatkowo można poradzić się w kwestiach prawnych związanych z zatrudnieniem.Kiedy i gdzie?
Spotkania z adwokatem odbywają się cyklicznie - we wtorek - w godzinach 17.00-19.00, w biurze Stowarzyszenia Homo Faber, tj. w Lublinie przy ul. Bursaki 12, w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w pokoju 108 (na I piętrze, koło dziekanatu).


Jak się zapisać?
Wcześniejsze zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: antydyskryminacja@hf.org.pl lub pod numerem: 602 430 868. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.


Kto doradza?

Adwokat Łukasz Lecyk oferuje pomoc prawną pro bono. Jest absolwentem wydziału prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się problematyką prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa karnego. Mocno zaangażowany w powierzone zadania, identyfikuje się z problemami Klientów. Publikuje również na łamach portalu www.lublin112.pl. Autor bloga prawniczego dotyczącego prawa karnego - www.prawokarne24.wordpress.com.

Radca prawny Paweł Cegiełko świadczy pomoc prawną w głównej mierze z zakresu prawa pracy. Poprzez wieloletnią współpracę z wieloma firmami, doradztwo prawne dotyczy również prawa medycznego i lotniczego.

Adwokat Andrzej Rybicki - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1996r. Odbył aplikację sędziowską oraz adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od października 2001r. Świadczy konsultacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Adwokatka Anna Szaniawska - świadczy konsultacje z zakresu prawa cywilnego, w tym ochrony praw lokatorskich.Jakie są zasady?

Przed udzieleniem porady konieczne jest zapoznanie się z oświadczeniem i podpisanie go:Oświadczam, ze rozumiem poniższe warunki korzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej i je w całości akceptuję:

1. Każda osoba może skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej indywidualne potrzeby i możliwości.

2. Niedopuszczalna jest dyskryminacja i odmowa przyjęcia osoby, w szczególności ze względu na płeć, stopień sprawności, 'rasę', kolor skóry, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek urodzenie lub wiek. Pranwik/prawniczka lub Stowarzyszenie Homo Faber może odmówić bezpłatnej konsultacji prawnej, gdy wartości wyznawane przez nich są sprzeczne z wartościami, które prezentuje osoba korzystająca z konsultacji albo w przypadku, gdy osoba korzystająca z bezpłatnej konsultacji prawnej dopuszcza się dyskryminacji lub przemocy.

3. Stowarzyszenie Homo Faber dokłada wszelkich starań, aby konsultacje były udzielane w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości osób korzystających z bezpłatnej konsultacji prawnej (np. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami). Np. w przypadku cudzoziemców_ek, czy osób głuchych, gdy konieczne jest udzielenie konsultacji w obecności tłumacza_czki, Stowarzyszenie Homo Faber dokłada wszelkich starań, aby konsultacja się odbyła.

4. Konsultacja prawna jest udzielana bezpłatnie przez pranwika/prawniczkę. Podczas konsultacji może być obecny członek/członkini Stowarzyszenia Homo Faber lub wolontariusz/wolontariuszka.

5. Prawnik/prawniczka, udzielając bezpłatnej konsultacji prawnej, wskazuje prawne możliwości rozwiązania problemu.

6. Stowarzyszenie Homo Faber oraz pranwik/prawniczka i inne osoby obecne podczas udzielania bezpłatnej konsultacji prawnej są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od osoby korzystającej z konsultacji prawnej.

7. Stowarzyszenie Homo Faber oraz prawnik/prawniczka wskazują prawne możliwości rozwiązania problemu.

8. Nie udziela się konsultacji telefonicznych. Bezpłatne konsultacje prawne są udzielane w siedzibie Stowarzyszenia Homo Faber przy ul. Bursaki 12 w p. 108.

9. Bezpłatne konsultacje prawne mają charakter informacyjny i nie mogą być wyłączną podstawą do podjęcia kroków prawnych przez osobę korzystającą z konsultacji.

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza pranwika/prawniczki oraz Stowarzyszenia Homo Faber jest wyłączona.

11. W przypadku, gdy pranwik/prawniczka uzna, że zidentyfikowany problem wymaga dalszej analizy, umawia osobę korzystającą z bezpłatnej konsultacji prawnej na kolejny termin.

12. Bezpłatne konsultacje prawne obejmują: konsekwencje karne przemocy wobec kobiet (np.: procedurę Niebieskiej Karty, przestępstwo znęcania się, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicia itp.) oraz wszelkie sprawy, które mogą być skutkiem stosowanej przemocy, tj.:
- alimenty,
- prawa rodzicielskie,
- kontakty z dzieckiem,
- rozwody,
- eksmisje (na etapie postępowania sądowego).
oraz zatrudnienie i ochrona praw lokatorskich.

13. Udzielnie bezpłatnej konsultacji prawnej nie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony prawnikowi/prawniczce. Udzielenie bezpłatnej konsultacji prawnej nie jest równoznaczne z dalszym reprezentowaniem osoby korzystającej z konsultacji przed sądami, prokuraturami, urzędami oraz innymi organami.

14. Podpisanie niniejszego oświadczenia, jest warunkiem uzyskania bezpłatnej konsultacji prawnej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Stowarzyszenie Homo Faber (z siedzibą w Lublinie przy ul. Orlej 5/13) na potrzeby korzystania z konsultacji prawnych. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Homo Faber z siedzibą w Lublinie przy ul.Orlej 5/13. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy kontakt. Homo Faber zapewnia możliwość usunięcia danych z bazy w każdym momencie, bez podawania powodu.