Wspieraj

Pomoc prawna i mediacje

Bezpłatna pomoc prawna, mediacje, antydyskryminacja

POMOC PRAWNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAWO PRACY

Oferujemy bezpłatne wsparcie prawne w obszarach:
 • założenie działalności gospodarczej;
 • zatrudnianie pracowników (w tym cudzoziemców i cudzoziemki),
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
 • pomoc w rejestracji działalności,
 • poradnictwo w codziennych zagadnieniach dla osób zatrudniających cudzoziemców i cudzoziemki.

Dyżur prawnika odbywa się w baobabie, ul. Krakowskie Przedmieście 39b w piątki w godzinach 14:00 - 16:00, pokój nr 14 (I piętro). Na spotkanie nie trzeba się umawiać, wystarczy przyjść i poczekać w kolejce.

 


POMOC PRAWNA DLA PRACOWNIKÓW I PRACOWNIC - PRAWO PRACY

Oferujemy bezpłatne wsparcie prawne w obszarach:
 • przygotowywanie cv i dokumentacji do poszukiwania pracy,
 • sprawdzenie miejsca pracy pod kątem bezpieczeństwa zatrudnienia,
 • rodzaje umów i ich warunki,
 • świadczenia związane z umowami,
 • konfliktów z pracodawcą (niewypłacanie wynagrodzenia, świadczeń, dyskryminacja).

Dyżur prawnika odbywa się w baobabie, ul. Krakowskie Przedmieście 39b we wtorki w godzinach 15:15 - 17:15, pokój GBV (III piętro). Na spotkanie nie trzeba się umawiać, wystarczy przyjść i poczekać w kolejce.

 


POMOC PRAWNA W SYTUACJI DYSKRYMINACJI

Twój pracodawca płaci ci mniej bo jesteś migrantem/ką?
Nie przyjęto cię na studia, bo poruszasz się na wózku?
Zostałaś zwolniona z pracy z powodu ciąży?
Usłyszałeś/łaś pogardliwe komentarze ze względu na swoją orientację psychoseksualną?
W szkole zmuszają cię do uczestniczenia w praktykach religijnych?
Nie wpuszczono cię do klubu bo nie jesteś Polakiem/Polką?
Albo doświadczasz innych przykrych sytuacji…

Skontaktuj się z nami. Wysłuchamy cię i wspólnie poszukamy rozwiązania.

Wsparcie jest bezpłatne. Rozmowy są poufne.

Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt.
Telefon: 602 430 868
e-mail: antydyskryminacja@hf.org.pl

Możesz uzyskać poradę również w języku angielskim i ukraińskim.

 


Gender Based Violence

Oferujemy bezpłatną pomoc prawną w sytuacjach doświadczania przemocy uwarunkowanej płcią (Gender Based Violence).

Przemoc ze względu na płeć oznacza akty przemocy, które są szkodliwe dla jednostki lub grupy jednostek ze względu na ich płeć. Jest ona zakorzeniona w nierówności płci, nadużywaniu władzy i stosowaniu krzywdzących zasad. Terminu tego używa się przede wszystkim po to, by podkreślić fakt, że strukturalne, oparte na płci różnice władzy narażają kobiety i dziewczęta na ryzyko różnych form przemocy. Podczas gdy kobiety i dziewczęta nieproporcjonalnie cierpią z powodu stosowania przemocy ze względu na płeć, mężczyźni i chłopcy również mogą być celem ataku. Terminu tego używa się również czasami do opisu ukierunkowanej przemocy wobec społeczności LGBTQI+, gdy mowa jest o przemocy związanej z normami męskości/kobiecości i/lub normami płci. (źródło: https://www.unic.un.org.pl)

Wsparcie świadczone jest przez prawniczki i psycholożki współpracujące ze Stowarzyszeniem Homo Faber.

Sprawy, jakimi zajmujemy się w ramach interwencji GBV to:
- przemoc (w tym przemocą domowa, seksualna i nękanie, ekonomiczna);
- handel ludźmi.

Pomoc prawna, jaką można uzyskać w Homo Faber, w zależności od możliwości kadrowych, obejmuje:

 • wstępną diagnozę sytuacji prawnej i potrzeb klientki - przydzielenie case managera, będącego w stałym kontakcie;
 • udzielenie informacji o przysługujących jej prawach i możliwościach prawnych rozwiązania problemu, z którym się zwróciła;
 • udzielenie niezbędnych wskazówek (także dotyczących bezpiecznego opuszczenia osoby przemocowej);
 • zbudowanie kompleksowej ścieżki wsparcia - pomoc prawna, psychologiczna, socjalna;
 • pisanie listów interwencyjnych i wspierających;
 • wsparcie w uzyskaniu pełnomocnika z urzędu;
 • w uzasadnionych przypadkach włączenie się Stowarzyszenia do sprawy karnej w charakterze organizacji społecznej;
 • wysłanie obserwatorki lub zaufanej osoby na rozprawę.

Aby skorzystać z pomocy należy skontaktować się z nami:
- pod numerem telefonu: +48 696 800 262  w godzinach 9:00 - 17:00, od poniedziałku do piątku
- mailowo: info@hf.org.pl
- osobiście w baobab, ul. Krakowskie Przedmieście 39b, Lublin w godzinach 9:00 - 17:00, od poniedziałku do piątku.

 


MEDIACJE

Warto spróbować się porozumieć. Mediacje są szybkie, tanie i mogą poprawić relację lub rozwiązać problem.

Zasady mediacji

Dobrowolność – udział w mediacji ma charakter dobrowolny i każdy z jej uczestników może z niej w dowolnym momencie zrezygnować. To uczestnicy w głównej mierze decydują o przebiegu spotkania, o tym, czy potrzebne będą kolejne i o zawartym porozumieniu. Może się zdarzyć, że nie uda się dojść do satysfakcjonującej wszystkich ugody i to również nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Bezstronność – zadaniem mediatorów jest dbałość o równe traktowanie uczestników mediacji, np. zapewnienie podobnego czasu na wypowiedzi czy spotkania indywidualne. Mediatora i uczestnika mediacji nie powinny łączyć relacje osobiste lub zawodowe, a jeśli tak się zdarzy, należy o tym fakcie poinformować pozostałe osoby. Każdy z uczestników może w dowolnym momencie poprosić o zmianę mediatora, jeśli ma obawy dotyczące jego bezstronności.

Neutralność – mediatorzy są neutralni wobec przedmiotu sporu i nie mają własnych  interesów w konkretnym jego rozstrzygnięciu. Nie proponują własnych rozwiązań, a wszystkie decyzje, łącznie z podpisaniem ugody, pozostawiają uczestnikom mediacji

Poufność – wszyscy uczestnicy mediacji mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, które pojawiają się w rozmowach. Oznacza to też, że  informacje te nie będą mogły zostac wykorzystane w sądzie przy ewentualnym procesie. Protokół z mediacji nie zawiera opisu przebiegu prowadzonych rozmów, a jedynie ich wynik.

W Ośrodku Mediacji Społecznych przyjęliśmy Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich opracowany przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w 2008 roku.

Aby dowiedzieć się czym są mediacje lub umówić się na spotkanie prosimy o kontakt.

tel. 602 430 868 (w godzinach pracy biura 9:00 – 15:00)

e-mail: mediacje@hf.org.pl

Partnerzy

menuchevron-down