Wspieraj

Oferta szkoleniowa

Prowadzenie szkoleń, warsztatów, praca z grupami

OFERTA SZKOLENIOWA HOMO FABER

Prowadzenie szkoleń, warsztatów, praca z grupami to dla nas jedno z podstawowych działań. Wierzymy, że dzięki możliwości spotkania z ludźmi i kilkugodzinnej, uporządkowanej rozmowie można zasiać w ludziach mnóstwo nowych refleksji, pogłębić wrażliwość i dać konkretną wiedzę. Podczas szkoleń pracujemy wyłącznie metodami aktywnymi i poprzez praktykę. Pozwalamy przyjrzeć się sobie, dostarczamy rzetelnej wiedzy, a także czerpiemy z doświadczeń osób z którymi pracujemy. Szkolimy grupy dorosłych i młodzieży.

 

Oferowane szkolenia

Przemoc rówieśnicza (profilaktyka i reagowanie) - Przemoc rówieśnicza to poważny problem, który może negatywnie wpływać na rozwój emocjonalny, społeczny oraz akademicki uczniów. Szkolenie skupia się na identyfikowaniu, zapobieganiu oraz skutecznym reagowaniu na sytuacje przemocy w środowisku szkolnym. Stawiamy sobie za cel: zrozumienie definicji i rodzajów przemocy rówieśniczej, jej wpływu na uczniów oraz szkołę jako całość; analizę czynników sprzyjających występowaniu przemocy oraz sposoby, w jakie szkoła może działać jako środowisko chroniące przed przemocą; naukę rozpoznawania sygnałów wskazujących na to, że w szkole dochodzi do aktów przemocy rówieśniczej oraz opracowanie strategii czy programów profilaktycznych mających na celu zapobieganie temu zjawisku. Zastanawiamy się też nad możliwymi działaniami kadry szkolnej w przypadku wykrycia sytuacji przemocy, w tym procedurami zgłaszania, wsparcia dla ofiar oraz sankcjami dla sprawców. Rozmawiamy również, jak angażować rodziców w działania przeciwdziałające przemocy rówieśniczej oraz wspierać ich w radzeniu sobie z tym problemem.

Podstawy praw człowieka – Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki związanej z prawami człowieka i wolnościami. W aktywny sposób prowadzimy rozmowę nt. tego skąd się biorą, kogo chronią, kto może je naruszać. Celem szkolenia jest zrozumienie tej koncepcji, na bazie której funkcjonuje nasze państwo. Ważnym elementem jest omówienie dokumentów zarówno międzynarodowych jak i krajowych, dzięki którym teoria staje się praktyką. Ostatnim elementem jest rozmowa nt. instytucji publicznych i ich roli w ochronie praw człowieka.

Przeciwdziałanie dyskryminacji– Pojęcie dyskryminacji coraz częściej pojawia się w naszym otoczeniu. Mamy świadomość, że prawo chroni nas przed dyskryminacją. Często jednak brakuje nam konkretnej wiedzy. Nie potrafimy odnieść definicji do codziennych sytuacji – ocenić, czy coś jest dyskryminacją czy jeszcze nie. Nie wiemy do kogo zwrócić się o pomoc.
Podczas szkolenia porządkujemy posiadaną wiedzę, pokazujemy przykłady, omawiamy obowiązujące przepisy. Szukamy też rozwiązań codziennych problemów.

Wrażliwość kulturowa – Nasz polska rzeczywistość z roku na rok staje się coraz bardziej zróżnicowana. My jeździmy do innych państw, poznajemy nowe kultury, a do Polski przyjeżdża coraz więcej migrantów/ek, szukających lepszego miejsca do życia. Często napotykamy na bariery, które trudno przekroczyć. Nie rozumiemy, nie znamy naszych sąsiadów. To budzi niepokój, lęk.
Podczas szkolenia omawiamy kwestie zmian demograficznych w Polsce. Przyglądamy się wyzwaniu migracji i uchodźctwa. Poznajemy teorie związane z integracją. I omawiamy mnóstwo przypadków.

Niepełnosprawność, czyli co jest normą? – Podczas szkolenia skupiamy się na pojęciu normy, by przyjrzeć się skali zjawiska związanego ze stopniem sprawności. W kolejnych krokach analizujemy różne obszary niepełnosprawności (sprawność fizyczna, umysłowa, intelektualna lub sensoryczna). Poznajemy silne i słabe strony osób z poszczególnych grup. Uczymy się w praktyce pomagać, tym osobom które tej pomocy potrzebują. Na koniec skupiamy się na poszukiwaniu rozwiązań systemowych.

Język zmienia rzeczywistość – Język jest odzwierciedleniem rzeczywistości. To w jaki sposób mówimy wynika z czasów w jakich żyjemy. Jednak, jak się okazuje zmiany społeczne często są szybsze niż zmiany języka. Z tego wynika druga jego cecha – to jak mówimy wpływa na to jak myślimy o otaczającej nas rzeczywistości. Jeśli w języku pewne zjawiska są niedoreprezentowane, nieobecne, to nie mamy ich także w głowach. Zajmując się zmianą społeczną poddajemy sposób określania, nazywania grup mniejszościowych i niedoreprezentowanych nieustannej obserwacji. Podczas szkolenia analizujemy polskie normy językowe. Zastanawiamy się z czego wynikają i jaki mają wpływ na rzeczywistość. Pracujemy na przykładach, eksperymentach, drobnych prowokacjach. Analizujemy co i w jaki sposób może zrobić jednostka. Przyglądamy się koncepcji politycznej poprawności.

Podstawy pracy organizacji pozarządowych – Tworzenie organizacji pozarządowej to duże wyzwanie. Z jednej stronie opiera się na entuzjazmie, z drugiej obwarowane jest sporą dozą obowiązków. Trzeba dbać zarówno o sprawy formalne, jak i  o zespół. To co grupuje ludzi to wspólna pasja, nieprzekładająca się na władzę czy wynagrodzenie. I właśnie to często stanowi największe wyzwanie. Szkolenie rozpoczynamy od rozmowy na temat idei jaką jest wspólna praca ludzi. Następnie rozmawiamy o sprawach praktycznych: jak utrzymać stabilną pracę grupy ludzi, jak zapewnić im bezpieczeństwo i sens działania na lata. Mówimy także o pieniądzach – skąd pozyskać środki na działalność. Ważnym działem szkolenia jest rozmowa o problemach i zagrożeniach (np. co to jest grantoza, wypalenie, wyzwania etyczne).

Jeśli jesteś zainteresowany/ zainteresowana naszą ofertą, napisz: info@hf.org.pl

Partnerzy

menuchevron-down