Wspieraj

Zaproszenia do składania ofert

Lublin, dnia 26 września 2022 roku

Stowarzyszenie Homo Faber
Ul. Chopina 41/2
20-023 Lublin
NIP: 946 244 29 78

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Zakup i dostawa pomocy żywnościowej dla dzieci, realizowanej w ramach projektu „Centrum Pokoju – Dzieciom” współfinansowanego ze środków organizacji Terres des Hommes w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”.

1. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazanych w ofercie są ilościami służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Rzeczywiste ilości zamawianych artykułów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak łączna wartość nie przekroczy całkowitej oferty Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.
2. Produkty objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
a) posiadać odpowiednie specyfikacje lub atesty,
b) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę produkcji, datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do terminu przydatności do spożycia danego produktu.

5. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz zwrotu produktów przeterminowanych w terminie uzgodnionym osobiście lub telefonicznie z Zamawiającym.

6. Warunki płatności: przelew do 14 dni od daty prawidłowo dostarczonych Zamawiającemu faktur VAT.

7. Realizacja zamówienia: od daty zawarcia umowy do 10 października 2022 r.

8. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena brutto i spełnienie opisanych warunków.

9. OFERTĘ należy złożyć w języku polskim drogą elektroniczną na adres: info@hf.org.pl do dnia 30.09.2022 r., do godz. 12:00.

10. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a także powinien podać szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia jako załącznik do oferty.

11. W ofercie należy ująć koszty dostawy do magazynu wykonawcy znajdującego się na terenie Lublina.

12. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej: tak/nie*

13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających: tak/nie*

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pisząc na e-mail: info@hf.org.pl
Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Inne aktualności

Ile kosztuje przemoc symboliczna na stadionach?

Czytaj

Czy w państwie prawa, możliwe jest zwolnienie z odpowiedzialności karnej za użycie środków bezpośredniego przymusu albo broni palnej?

Czytaj

Anna Dąbrowska na wyjeździe studyjnym w USA. Komentarze podróżne

Czytaj
1 2 3 18

Partnerzy

menuchevron-down